Strona archiwalna (stan na 06.12.2016)

Dywidenda z zysku 2015 roku

W dniu 29 kwietnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2015 i wypłaty dywidendy. Uchwałą ZWZA Spółka wypłaci dywidendę:

 • wysokość dywidendy: 12.307.247,10 zł,
 • dywidenda na jedną akcję: 1,85 zł brutto,
 • liczba akcji objętych dywidendą na dzień 29.04.2016 roku: 6 652 566 sztuk,
 • dzień dywidendy: 13 maja 2016 roku,
 • termin wypłaty dywidendy: 27 maja 2016 roku.

Z wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2015 zostaną wyłączone akcje własne posiadane przez Spółkę, nabyte zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2011 roku (Uchwała nr 4/2011). W związku z tym, ostateczna liczba akcji objętych dywidendą będzie pomniejszona o liczbę akcji własnych posiadanych przez Spółkę. Na dzień 29.04.2016 roku Spółka posiada 67 471 akcji własnych, a zatem na dzień ZWZA 6 652 566 akcji Spółki objętych jest dywidendą.


Dywidenda z zysku 2014 roku

W dniu 29 kwietnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2014 i wypłaty dywidendy. Uchwałą ZWZA Spółka po raz pierwszy wypłaci dywidendę:

 • wysokość dywidendy: 12.431.533,80 zł
 • dywidenda na jedną akcję: 1,85 zł brutto
 • liczba akcji objętych dywidendą: 6 719 748 sztuk
 • dzień dywidendy: 13 lipca 2015 roku
 • termin wypłaty dywidendy: 27 lipca 2015 roku.

Grupa

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • GPW Catalyst
 • Bondspot
 • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Dyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2018 Copyrights by BFF Polska S.A. Polityka cookie