Historia operacji na akcjach

A A A |

Strona archiwalna (stan na 06.12.2016)


Na podstawie Uchwały NWZA z dnia 06.04.2007 r., w dniu 27.04.2007 roku miał miejsce split akcji serii A. Po dokonaniu splitu liczba wyemitowanych akcji wyniosła 5.812.500, wartość nominalna pojedynczej akcji wynosiła 0,30 PLN. Do dnia 26.04.2007 roku liczba akcji wynosiła 1.395, a ich wartość nominalna była równa 1.250 PLN.

 

Na podstawie Uchwały NWZA z dnia 26.04.2007, w dniu 12.06.2007 została zarejestrowana emisja akcji serii B w liczbie 261.588 o wartości nominalnej pojedynczej akcji 0,30 PLN. Emisja została objęta przez kadrę menedżerską Spółki i pokryta w całości gotówką.

 

Na podstawie Uchwały NWZA z dnia 20.06.2007 roku podwyższono kapitał zakładowy poprzez utworzenie 440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości 132 000,00 zł. Akcje te były przedmiotem oferty publicznej i zostały objęte przez inwestorów w całości za gotówkę. Rejestracja akcji nastąpiła w dniu 04.12.2008 r. w systemie depozytowo – rozliczeniowym poprzez przejęcie dotychczas zarejestrowanych Praw do Akcji (PDA). 

 

Na podstawie Uchwał nr 41/2009 i 42/2009 ZWZA Spółki z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, w dniu 28 marca 2014 r. objętych zostało 80.511 akcji serii D o wartości nominalnej 0,30 PLN każda. Kolejne objęcia akcji serii D nastąpiły w dniu 11 czerwca 2014 r. – 17.199 sztuk oraz w dniu 11 grudnia 2014 r. – 108.239 sztuk. Tym samym w dniach 28.03.2014, 11.06.2014 i 11.12.2014 podwyższeniu uległa wartość kapitału zakładowego Spółki.

 

Seria/ emisja Liczba akcji Wartość nominalna

 

Data rejestracji /

podwyższenia

kapitału zakładowego 

Data wprowadzenia
do obrotu publicznego
Split akcji serii A 5 812 500 1 743 750,00 27.04.2007 01.10.2007
Seria B 261 588 78 476,40 12.06.2007 01.10.2007
Seria C 440 000 132 000,00 22.11.2007 04.12.2007
Seria D

80 511

17 199
108 239

24 153,30

5 159,70
32 471,70

28.03.2014
11.06.2014
11.12.2014
12.05.2014
16.07.2014
16.01.2015
Liczba akcji razem 6 720 037 2 016 011,10


Grupa

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • GPW Catalyst
  • Bondspot
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Dyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2018 Copyrights by BFF Polska S.A. Polityka cookie