Oferta publiczna akcji

A A A |

Strona archiwalna (stan na 06.12.2016)

Oferta publiczna

W dniu 11.05.2007 roku Spółka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny sporządzony (zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej oraz innymi przepisami rynku kapitałowego) w związku z ofertą publiczną akcji serii A i C oraz z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B i C oraz praw do akcji serii C. W dniu 28.08.2007 KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki, a jego upublicznienie miało miejsce w dniu 10.09.2007.

Data rozpoczęcia Oferty Publicznej – 11 września 2007 r.
Data zakończenia Oferty Publicznej i data przydziału papierów wartościowych – 25 września 2007 r.

Oferta publiczna obejmowała 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym:

  • 860.000 istniejących akcji serii A oferowanych do sprzedaży w ramach Oferty Publicznej przez Polish Enterprise Fund IV, L.P. (Wprowadzający)
  • 440.000 nowo emitowanych akcji serii C

Cena Emisyjna Akcji Oferowanych ustalona została na poziomie 42 PLN za jedną akcję.

Pierwsze notowanie akcji Magellan S.A. miało miejsce w dniu 1 października 2007 roku.
Prawa do akcji Magellana na otwarciu w debiucie wzrosły o 14,29% do 48 zł, a akcje o 7,14% do 45 zł.

Grupa

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • GPW Catalyst
  • Bondspot
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Dyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2018 Copyrights by BFF Polska S.A. Polityka cookie