Strona archiwalna (stan na 06.12.2016)

Na jakich rynkach działa Grupa Magellan?

Grupa Kapitałowa Magellan świadczy usługi finansowe dla podmiotów działających na rynku medycznym oraz jednostek samorządu terytorialnego. Grupa prowadzi działalność na terytorium Polski poprzez podmiot dominujący - Spółkę Magellan S.A. i przez podmiot zależny spółkę MEDFinance S.A. oraz na terenie Czech i Słowacji za pośrednictwem spółek zależnych Magellan Česká republika s.r.o. i Magellan Central Europe s.r.o., a także na terenie Hiszpanii poprzez Magellan S.A. Oddział Korporacyjny w Hiszpanii z siedzibą w Barcelonie.

Od kiedy Magellan S.A. jest spółką publiczną?

Pierwsze notowanie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie miało miejsce 1 października 2007 roku. W dniu debiutu giełdowego cena zamknięcia notowań akcji Spółki wyniosła 44 PLN.

Z ilu i jakich akcji składa się kapitał zakładowy Spółki?

Informacje na temat kapitału zakładowego Spółki, jego zmian oraz liczby akcji wchodzących w jego skład zamieszczone są na stronie korporacyjnej w tabeli w zakładce „Akcje / Historia operacji na akcjach”. Akcje Spółki nie są uprzywilejowane zarówno co do głosu, jak i dywidendy.

Jak oznaczone są akcje Spółki notowane na GPW w Warszawie?

Akcje Spółki notowane na GPW w Warszawie oznaczone są kodem PLMGLAN00018.

Czy Spółka przestrzega zasad ładu korporacyjnego?

Spółka zadeklarowała przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" oraz dokłada wszelkich starań, aby zasady te stosowane były jak najlepiej i w jak najszerszym zakresie. Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Spółka dotyczy zarówno jej funkcjonowania, jak i dobrych praktyk realizowanych przez jej organy zarządzające i nadzorujące. Zasady ładu korporacyjnego stosowane przez Spółkę oraz wyjątki od ich stosowania zamieszczone są na jej stronie korporacyjnej w zakładce „Ład korporacyjny / Dokumenty korporacyjne”.

Gdzie można znaleźć informacje o składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki?

Aktualny skład Zarządu i Rady Nadzorczej Magellan S.A. znajduje się w zakładce "Ład korporacyjny / Władze Spółki".

Czy Spółka wypłaca dywidendę?

Wszelkie informacje dotyczące planowanej i wypłaconej dywidendy Spółka zamieszcza na swojej stronie korporacyjnej w zakładce „Akcje / Dywidenda”.

W jakich standardach księgowych prezentowane są wyniki finansowe Spółki?

Jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Magellan sporządzone są zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Czy Spółka publikuje sprawozdania finansowe w wersji angielskiej?

Tak, w angielskiej zakładce z raportami okresowymi Spółka zamieszcza przetłumaczone jednostkowe i skonsolidowane kwartalne i półroczne sprawozdania finansowe. Skonsolidowane raporty roczne zamieszczane są w pełnej przetłumaczonej wersji.

Gdzie można znaleźć informacje, kiedy publikowane są wyniki finansowe Spółki i Grupy Magellan?

O planowanych datach publikacji raportów okresowych zawierających jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe Spółka informuje w przekazywanych raportach bieżących. Terminy publikacji raportów okresowych, jak i innych ważnych wydarzeń korporacyjnych, podane są również na stronie internetowej Spółki w zakładce „Kalendarium”.

Jaka jest średnioroczna dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz wyniku finansowego netto Spółki?

Spółka na swojej stronie korporacyjnej w zakładce „Dane finansowe / Informacje finansowe” prezentuje wybrane pozycje z rocznych sprawozdań finansowych Magellan S.A. Tabela z danymi umożliwia wybór dowolnych lat i porównanie wyników, jak również przeliczenie dynamiki wzrostu (średnioroczna dynamika oznaczona jest jako „CAGR”).

Czy Spółka otrzymywała dotychczas rekomendacje?

Otrzymane rekomendacje i raporty analityczne lub odwołania do nich, za zgodą autorów, Spółka zamieszcza na swojej stronie korporacyjnej w zakładce „Rekomendacje”.

Grupa

  • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • GPW Catalyst
  • Bondspot
  • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Dyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2018 Copyrights by BFF Polska S.A. Polityka cookie