Reklamacje

A A A |
Informacja na temat składania i rozpatrywania reklamacji Klientów odnoszących się do wykonywanej działalności lub usług świadczonych przez BFF Polska S.A.

 1. Reklamacje mogą być składane w następujących formach: 
   • ustnie: 
    • w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 42 272 31 32 
    • osobiście w siedzibie Spółki – Dział Compliance oraz AML 
   • W formie pisemnej: 
    • przesyłką pocztową na adres korespondencyjny:
     BFF Polska S.A.,
     Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 76,
     90 - 330 Łódź 
    • osobiście w siedzibie Spółki – Biuro Zarządu BFF Polska S.A.,
     Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 76,
     90 - 330 Łódź 
   • pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: reklamacje@magellan.pl  
 2. Na żądanie Klienta Spółka potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Klientem. 
 3. Spółka rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Spółka poinformuje o tym Klienta, wskazując:
   • przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
   • okoliczności wymagające wyjaśnienia, 
   • ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Spółka może zwrócić się do Klienta o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Klienta dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji. 
 5. Odpowiedź na reklamację Klienta zostanie udzielona przez Spółkę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Spółka udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.

Grupa

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
 • GPW Catalyst
 • Bondspot
 • Komisja Nadzoru Finansowego

Kontakt dla mediów

Paulina Szwed-Dobrzyńska Dyr. ds. Marketingu i PR

tel. +48 42 272 32 37
fax +48 42 272 31 01
paulina.szwed@magellan.pl

2018 Copyrights by Grupa Magellan. Polityka cookie